กระบวนการผลิต
“เรามีกรรมวิธีการผลิต การบริหารการจัดการ และการควบคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล”
Slider
การผลิต
(Production)
บริษัท ฯ มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยนำเทคโนโลยี
เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต รวมถึงใส่ใจและให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิต
สินค้าในทุกขั้นตอน ภายใต้ทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
Slider
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Research and Development)
บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยเน้นให้ความสำคัญ
ในด้านคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก
Slider
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
บริษัท ฯ ดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- โปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร หรือหลักเกณฑ์
  ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (GMP หรือ Food Hygiene)
- ระบบวิเคราะห์อันตรายและหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิต (HACCP)
- การรับรองให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐานฮาลาล (Halal Certification)
Slider